Investeringsstrategi

Kverva – investeringer i marin sektor

Dagens industrielle matproduksjon foregår i all hovedsak på landjorda. Befolkningsvekst, velstandsutvikling og fokus på helse vil trolig føre til at sjømat blir en langt viktigere proteinkilde i fremtiden. Kverva vil kapitalisere på denne makrotrenden og det fremtidige potensialet i marin sektor. Kverva er et av få investeringsselskap globalt med fokus på marin sektor,  og investerer gjennom hele verdikjeden i tilknytning til eksisterende fiskeriressurser og en raskt voksende akvakulturnæring.

Kverva’s forretningside er å investere og utvikle selskaper i marin sektor gjennom;
•    Investeringer i hele verdikjeden, inkludert børsnoterte selskap, gjennom partnerskap og ved bruk av flere finansielle instrumenter
•    Grundige analyser og kontinuerlig oppdatering av vårt markedssyn
•    Bidrag fra et bredt nettverk innen sektoren
•    Investeringshorisont tilpasset selskap, verdiutvikling og markedsituasjon

Fortrinnsvis vil Kverva preferere investeringer hvor vi kan tilføre kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap i tillegg til tilførsel av kapital. Vi har en ekspansiv holdning til eierskap i eksisterende porteføljebedrifter og er åpen for å se på muligheter til å utvikle selskapene gjennom strukturelle grep.